سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و هنر یزد

سوابق شغلی :

طراح شرکت تدبیر سازه اترس به مدت سه سال

سرپرست کارگاه مرمت خانه قاجاری سازگار