سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه یزد

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه از دانشگاه امیرکبیر

سوابق شغلی :

عضو سابق گروه مشاوره مرکز تحقیقات سازه دانشگاه امیرکبیر