راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر (نشریه ۱۵۲)

🔺معاونت امور فنی دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه
لینک دانلود