مرحله اجرای بتن ریزی سقف ها وتیغه چینی واحدهای پروژه آپارتمانی مسکونی اسپیدار. این پروژه شامل 9 طبقه و 25 واحد می باشد.

آدرس این پروژه: بلوار جمهوری، کوچه نگاران.

گالری تصویر از مرحله اجرای بتن ریزی سقف ها وتیغه چینی واحدها توسط شرکت ساختمانی سازگار ایساتیس یزد ...