شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری استان یزد در زمستان ۹۶ نسبت به پاییز ۹۶ رشد ۲/۱ درصدی داشته است.
رشد شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری کشور و تهران به ترتیب ۲/۷ و ۳/۱ درصد