🔴 نامه کانون سراسری انبوه سازان به معاون اول رییس جمهور
🔴 حمایت قاطع از شیوه نامه وزیر
نامه کانون سراسری انبوه سازان به معاون