نامه کانون سراسری انبوه سازان به معاون اول رییس جمهور

حمایت قاطع از شیوه نامه وزیر

نامه کانون سراسری انبوه سازان به معاون