سوابق تحصیلی :

 کارشناسی مدیریت مالی 

کارشناسی ارشد مدیریت مالی 

سوابق شغلی :

رئیس سابق حسابداری موسسه حسابداری صدرا محاسب

مدیرمالی سابق ریسندگی و بافندگی نیلگون