سوابق تحصیلی :

دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه علم و هنر