سوابق تحصیلی :

دانشجوی کارشناسی حسابداری آزاد یزد