در زمینی به مساحت تقریبی 6000 متر

تعداد واحد 120 

در 4 بلوک 8 طبقه 

هر طبقه 4 واحد 115 متری پنت هاوس 2 واحد 220 متری