سوابق شغلی :

منشی شرکت شادرو ماشین

منشی شرکت حریر کیسه

کارشناس اسناد پزشکی sos