سوابق شغلی :

تولید پزد پلیمر

انبارچینی بهداشتی مروارید

آشپز آرم بتن