سوابق تحصیلی : 

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و هنر یزد

دانشجوی کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد یزد

مهارت‌ها:

گواهی مهارت برق صنعتی از فنی حرفه‌ای