سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و هنر یزد