🔸 رای مورخ 97/4/13 دیوان عدالت اداری

📌الزام مالکان به استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح در ساخت برای تمام کشور