۶۲ درصد افزایش قیمت و در مقابل ۳۳ درصد کاهش تعداد معاملات در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶