سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه یزد

کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه تربیت مدرس تهران